Pályázatok

CSSP-NEPTANC-MO-2020-0399

Oldalkép a pályázati dokumentációból

Szakmai beszámoló letöltése PDF formátumban

EFOP-3.3.2-16-2016-00287

Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a közoktatás céljainak szolgálatában

A támogatás összege: 24 931 955 forint.

A támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.02.01 – 2019.08.01.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt időszaka alatt az együttműködő nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára összesen 25 különböző tevékenységet valósítottunk meg az útmutatóban leírt foglalkozási formáknak megfelelően. Célunk volt, hogy ezek a foglalkozások segítsenek felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeljék önbizalmukat, aktivitásukat és ezáltal, javuljanak a tanulók alapkészségei, kompetenciái. A szerződésben foglaltak szerint, 6 havonta, minden olyan nevelési-oktatási intézményben, mellyel együttműködési megállapodást kötöttünk, nem formális, informális foglalkozásokat szerveztünk. A pályázat beadása előtt felmértük, megkérdeztük a nevelési intézményeket, milyen képzéseket tartanak fontosnak az egyes kompetenciák fejlesztésére. Minden egyes intézménynél figyelembe vettük érveiket, kívánságaikat. A pályázat beadása óta azonban majdnem 2 év telt el, ez alatt az idő alatt cserélődtek a diákok és a pedagógusok is. Az igényeket figyelembe véve, a pályázati követelményeket betartva, módosítottunk eredeti szakmai tervünkön. Például a szakközépiskola a kulturális óráknál az irodalmi foglalkozások helyett, szakmájukhoz kapcsolódó múzeumba, tangazdaságokba látogatott. Több intézmény választott azonos foglalkoztatási formát. Táborokat, művészeti foglalkozásokat, kulturális órákat, azon belül, könyvtári irodalmi, helytörténeti és múzeumi rendezvényeket. Erdei és nyári táborok esetén fontos volt a közösségi tanuláshoz, élményszerzéshez kapcsolódó foglalkozások, melyek során természeti, néprajzi, történelmi ismereteiket bővíthették a tanulók. Az együtt töltött napok alatt fejlődött a diákok együttműködési készsége, gyarapodtak kulturális ismereteik. a szabadtéri programok pedig az egészséges életmódra nevelésre is lehetőséget adtak. Több hátrányos helyzetű diáknak ez volt élete első táborozása. A néptánc tanulása során a gyermekek néphagyomány ismerete bővült, megismerték elődeink kultúráját, gyakorolták a mozgás és a zene összehangolását. A Zenei Klub tagjai megismerték az igényes, kortárs könnyűzene képviselőit, új zenei műfajokat, hangszereket és a szakterülethez kapcsolódó rendezvényeket, azok szervezését. A közös érdeklődési kör igazi közösséggé alakította a diákokat, javult az együttműködési képességük. a csapatban való gondolkodásuk. Az Ifjúsági vállalkozási kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat révén a szakmunkástanulók kezdeményezőkészségét, vállalkozói kompetenciájuk fejlesztését céloztuk meg. Az óvodásoknak tartott témanapok során, a Kiskunsági Nemzeti Park dolgozói, játékos formában, a természettel, környezetünkben élő állatokkal, növényekkel ismertették meg a kisgyermekeket. Tanulási eredményességet segítő könyvtári, helyi identitástudatot építő helytörténeti foglalkozásokat tartottunk. Segítettük a felkészülést heti szakkör keretében az ECDL számítógépes vizsgákra. A Kiss Bálint Szakközépiskolában oktatott szakmák népszerűsítését segítettük általános iskolások körében az által, hogy a diákok, az általuk tanult szakmákról készített fotóanyaggal, olyan ismertetőket alkottak, melyekkel szakmájuk fontosságát hirdették, játékos bemutatókkal színesítve. Szintén ennek az iskolának szerveztük az Együttműködési készségeket fejlesztő tréning foglalkozássorozatot, hogy a leendő munkahelyen és a mindennapi életben hatékonyságukat segítse. A Móricz Zsigmond Gimnázium képzőművészeti csoportja nagy érdeklődést mutatott más művészeti ágak iránt és a helyi évente megrendezett művésztábor életébe is részt vett. A Szentkirályi Általános Iskolában a színjátszó kör igen népszerű volt, az együttjátszás, a közös munka fejlesztette az önismeret, önkifejezés képességét.

A pályázat segítségével, tapasztalataink, és az intézmények visszajelzése alapján, szolgáltatásaink a közoktatás eredményességét segítették.

EFOP-3.7.3-16-2017-00225

Egész életen át tartó tanulást segítő szolgáltatások az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtárban

A támogatás összege: 59 999 902 forint.

A támogatás intenzitása 100%

Megvalósítási időszak: 2018. 01. 01. – 2019. 12. 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak kidolgozása és lebonyolítása, új típusú tanulási formák kialakítása, mindezek érdekében pedig az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése volt a célunk.
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák az adott helyzetben megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök ötvözetét foglalják magukban. Különösen szükségesek a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a társadalmi beilleszkedéshez, az aktív polgársághoz és a foglalkoztatáshoz. Fontos tényezői továbbá az innovációnak, a termelő- és versenyképességnek, valamint hozzájárulnak a dolgozók motivációjához és elégedettségéhez, a munka minőségéhez. A kulcskompetenciák elsajátítása összhangban áll az esélyegyenlőség és az általános hozzáférés elvével.
Négy kompetencia fejlesztését (idegen nyelveken folytatott kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia, kulturális tudatosság és kifejezőkészség) valósítottuk meg projektünkben.
11 tevékenységi formában dolgoztak résztvevőink. A megvalósítási időszak alatt 1221 alkalommal, 3533 órában jöttek össze csoportjaink. Több, mint 400 érdeklődőt sikerült bevonni valamely tevékenységünkbe. A résztvevők több mint fele a hátrányos helyzetű csoportok tagjai közé tartozik. Programjainkon a részvétel minden esetben ingyenes volt.
Klubfoglalkozások várták hetente 2 alkalommal a Baba-Mama Klub I-II tagjait. A kisgyermeket nevelő szülők gyermekeikkel vettek részt alkalmainkon. A fejlesztés fő eszköze a zene volt, ez adta az együttlétek keretét. Alkalom nyílt természetesen arra is, hogy a szülők tapasztalatot cseréljenek, szülők és gyerekek között a kötődés elmélyüljön.
Angol és német heti szakköreinken két éven keresztül hetente 3 alkalommal tanulhatták a választott nyelveket az érdeklődők.
A 48 alkalomból álló Kismama Akadémia ismeretterjesztő előadás-sorozatunk a kisgyermeket tervező, váró vagy nevelő szülőknek, nagyszülőknek szólt. Változatos témákat kínáltunk mint például az egészség-betegség kérdése, a balesetek megelőzése, az elsősegély, a gyermeki fejlődés, a nőiség megélése, a környezetvédelem vagy a babamasszázs.
Műhelyfoglalkozások keretében az életpálya tervezéséhez nyújtottunk segítséget. A 24 alkalmon különböző témákat dolgoztunk fel: biztonságos internethasználat; okos eszközök, informatikai eszközök használata az ügyintézésben; generációk közötti kapcsolat építése; élménypedagógia lehetőségei, pályaválasztás nehézségei, buktatói.
Három művészeti csoport (nemez, kerámia, képzőművészet) alkalmai álltak rendelkezésre az alkotni szeretőknek. A csoportokban folyó munka során a tagok nem csak a választott művészeti forma technikáját sajátíthatták el. Elméleti előadásokon és tanulmányi kirándulások alkalmával megismerkedhettek a különböző művészeti stílusokkal, művészeti águk jeles képviselőivel is.
Életpálya tervezés és vállalkozói kompetencia fejlesztés szabadegyetem a kezdeményezőkészség, elképzeléseink megvalósítása és a választani tudás képességének fejlesztését segítette. A 2 szabadegyetemünk kifejezetten a hátrányos helyzetűeket szólította meg.
2 alkalommal hirdettünk meg Együttműködési kultúra fejlesztő szaktábort. Olyan szociális kompetenciák voltak a fókuszban, mint pl. a csapatmunka, kommunikáció, önismeret, közös tudat, közösségi tudat, értékek és értékrendek, önismeret, érzelmi intelligencia.
Projektünkbe elhivatott, kiváló szakmai ismeretekkel rendelkező előadókat, közreműködőket sikerült bevonnunk. Munkájukat ezúton is köszönjük!
A megvalósított tevékenységeinkkel igyekeztünk segíteni az érdeklődőinket abban, hogy a folyamatosan változó környezetünk állította kihívásnak megfelelhessenek. Reméljük, hogy haszonnal alkalmazzák a nálunk szerzett ismereteiket, megerősített kompetenciáikat.